امشب، هنگام قدم زدن شبانه، به بالای سر نگریستم.

ماه هم نبود.

سانفرانسیسکو-